Lainsäädäntöä

Tammikuussa 2016 astui voimaan laki, joka koskee muussa kuin viranomaisessa tapahtuvaa vaihtoehtoista riidanratkaisua kuluttaja-asioissa. Samassa yhteydessä on tehty muutoksia kuluttajariitalautakunnasta annettuun lakiin sekä kuluttajansuojalakiin. Muutoksilla pannaan täytäntöön direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ja mahdollistetaan kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annetun asetuksen soveltaminen käytännössä. Lainmuutokset tulivat voimaan 9.1.2016.

Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 14 §:ään on lisätty uusi 6-kohta: Jatkossa KRIL voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääkseen asiaa.

Jos välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Tulosta

Ota yhteys välittäjään